Navigacija

OT4MIS - Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima
Akronim OT4MIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s osnovama modeliranja i računarske simulacije telekomunikacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, studenti će steći potrebna znanja za primenu softverskih alata za simulaciju telekomunikacionih sistema i mreža.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Metodologija modeliranja i simulacije u telekomunikacijama. Formiranje simulacionog modela. Modeliranje blokova telekomunikacionih sistema. Monte Carlo simulacija. Numerički aspekti simulacije. Obrada rezultata. Uslovi za završetak simulacije. Simulacija retkih događaja. Optimizacija. Simulacija telekomunikacionih i računarskih mreža. Primeri simulatora.
Sadržaj praktične nastave Rad u slobodnim softverskim alatima za simulaciju - GNU Octave, Python, ns-3...
Literatura
  1. Averill M. Law: “Simulation Modeling & Analysis”, McGraw-Hill, 2007.
  2. M. Bjelica: "Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama" (elektronski udžbenik)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe; testovi, domaći zadaci i projekti
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 10
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti 40
Kolokvijumi 10
Seminari 0