Navigacija

OT4AP - Antene i prostiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Antene i prostiranje
Akronim OT4AP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Da uvede osnove prijemnih i predajnih antena i osnove prostiranja radiotalasa, a shodno potrebama modernih telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Da obuči studenta da može da prepozna, formuliše i reši osnovne inženjerske probleme koji zahtevaju znanja iz antena i prostiranja radiotalasa.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovna teorija predajnih i prijemnih antena. Metode analize i sinteze. Hercov dipol. Ram antena. Hajgensov radijator. Tanke žičane antene. Antenski nizovi. Levak antene. Reflektorske antene. Antene sočiva. Prorezne antene. Slabljenje radiotalasa u slobodnom prostoru. Površinski talas. Prostorni talas. Troposferski talas. Difrakcija talasa. Prostiranje talasa kroz jonosferu.
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama, laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. M. B. Dragović, Antene i prostiranje radiotalasa, Beograd, Akademska misao, 2003.
  2. C. Balanis, Antenna theory: analysis and design, New York, Wiley, 1996.
  3. B. M. Kolundžija et al., WIPL-D Microwave, Norwood, Artech House, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, demonstracija antenskih merenja, demonstracija antenskog softvera i projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 10
Kolokvijumi 0
Seminari 0