Navigacija

OT3TS - Telekomunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacioni sistemi
Akronim OT3TS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa odlikama savremenih telekomunikacionih sistema, principima njihovog projektovanja i analize.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da prate tehničku dokumentaciju, izvršavaju tipične proračune i merenja na TK sistemima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Radiokomunikacioni sistemi. Radiodifuzni sistemi: audio i TV. Satelitski sistemi. Različiti televizijski sistemi. Frekvencijski opsezi. Frekvencijsko planiranje, raspodela i dodela frekvencija. Optički telekomunikacioni sistemi. Multipleksiranje po talasnim dužinama. Kablovi. Medijumi za prenos. Izobličenja i performanse sistema. Proračun veze. Tarifiranje u telekomunikacijama.
Sadržaj praktične nastave Rešavanja jednoistavnih problema i proračun parametara TK sistema. Merenja na sistemima.
Literatura
  1. Essentials of Modern Telecommunications Systems, Kularahtna, N. and Dias D. Artech House, Inc. 2004.
  2. Martin Cave, Chris Doyle and William Webb, Essentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press 2007.
  3. Fundamentals of Telecommunications, Roger L. Freeman, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
  4. Costas Courcoubetis, Richard Weber, Pricing Communication Networks - Economics, Technology and Modelling, Wiley Interscience Series, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0