Navigacija

OT3TM1 - Telekomunikaciona merenja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikaciona merenja 1
Akronim OT3TM1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente s principima rada i korišćenjem osnovnih telekomunikacionih laboratorijskih uređaja. Osposobiti studente za osnovna telekomunikaciona merenja u vremenskom i frekvencijskom domenu. Osposobiti studente za izradu izveštaja o obavljenim merenjima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita, studenti će moći da pravilno povežu različite laboratorijske uređaje, izvrše osnovna merenja telekomunikacionih signala, obrade rezultate merenja i izrade izveštaj.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Vrste i organizacija telekomunikacionih merenja. Instrumentacija za merenja. Pasivne komponente. Izvori napajanja. Izvori signala. Merenje nivoa signala. Merenje frekvencije i vremena. Digitalni osciloskop. Karakterizacija signala u vremenskom domenu. Analizator spektra. Obrada i prikaz rezultata merenja. Izrada izveštaja o obavljenim merenjima.
Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji. Povezivanje i korišćenje instrumenata. Obrada rezultata u slobodnim softverskim alatima GNU Octave i gnuplot.
Literatura
  1. Anand, M.M.S. Electronic Instruments and Instrumentation Technology, Prentice-Hall 2006
  2. Rauscher, C. Fundamentals of Spectrum Analysis. Rohde & Schwarz, 2006.
  3. M. Bjelica: Telekomunikaciona merenja 1 - zbirka zadataka (elektronski udžbenik)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i laboratorijske vežbe; testovi i domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 10
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0