Navigacija

OT3T3 - Telekomunikacije 3

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacije 3
Akronim OT3T3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa odabranim temama u oblasti modernih telekomunikacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa odabranim temama u oblasti modernih digitalnih telekomunikacionih sistema koja obuhvata: kriterijume kvaliteta prenosa, tehniku proširenog spektra, tehnike višestrukog pristupa, kao i principe širokopojasnih i ultra-širokopojasnih tehnologija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi dizajna modernih digitalnih telekomunikacionih sistema. Ekvalizacione tehnike. Tehnike proširenog spektra (SS). Pseudoslučajne sekvence. Sinhronizacija u sistemima SS. CDMA. Sistemi sa više nosilaca. Trelis kodirana modulacija. Tehnike višestrukog pristupa. Pincipi diverziti tehnika. MIMO tehnologije. WCDMA i UWB tehnike. Trendovi razvoja modernih telekomunikacija.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe sa uvodnim testovima.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija. Akademska misao, 2008. Beograd
  2. Ipatov V.: Spread Spectrum and CDMA Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, 2005. London.
  3. Ghavami M., Michael L.B. and Kohno R.: Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering 2ed. John Wiley & Sons Ltd, 2007, London.
  4. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademmska misao, 2009, Beograd.
  5. Praktikum za laboratorijske vežbe.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 40 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0