Navigacija

OT3T2 - Telekomunikacije 2

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacije 2
Akronim OT3T2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima digitalnih telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti digitalnih telekomunikacija, koje obuhvataju kriterijume kvaliteta prenosa u digitalnim telekomunikacionim sistemima i principe prenosa digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Kodiranje izvora. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Linijski kodovi. Intersimbolska interferencija. Nyquistovi kriterijumi. Ekvalizacija kanala. Elementi teorije odlučivanja. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije. Pregled modernih digitalnih telekomunikacionih sistema.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe sa uvodnim testom.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Glover I.A. & Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London.
  3. Proakis J. and Salehi M.: Digital Communications, 5ed. McGraw'Hill, 2008. Boston
  4. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principles of Telecommunications – Workbook of Solution Problems, Akademska misao, 2009, Beograd.
  5. Praktikum za laboratorijske vežbe.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi sa uvodnim testovima. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0