Navigacija

OT3SAO - Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije

Specifikacija predmeta
Naziv Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije
Akronim OT3SAO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni koncepti kombinatorne optimizacije biće od koristi u razmatranju nekih tema u studijama telekomunikacija. Konačna polja pripremiće studente za teoriju kodova.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti dobijaju matematičku osnovu i takođe praktične smernice u razmatranju problema kombinatorne optimizacije, kao i odgovarjuću matematičku osnovu za teoriju kodova.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Tjuringova mašina, definicija složenosti algoritama. Klase problema P i NP. Problem trgovačkog putnika, heuristički pristupi. Optimizacija na mrežama: Najkraća povezujuća mreža. Ekstremalni putevi. Maksimalni protoci u mrežama. Konačna polja: Egzistencija i konstrukcija. Multiplikativna grupa. Primitivni polinom, način određivanja minimalnih polinoma. Primene u teoriji kodova.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u Telekomunikacijama.
Literatura
  1. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, besplatnog matematičkog softvera (SAGE, GeoGebra,…), individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 25 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 25
Seminari 0