Navigacija

OT3AOR - Arhitektura i organizacija računara

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija računara
Akronim OT3AOR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Organizacija računara
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima hijerarhijskog memorijskog sistema, RISC arhitekturom i pipeline organizacijom.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu i funkcionisanje hijerarhijskog memorijskog sistema; razumeju RISC arhitekturu i osnovne koncepte pipeline organizacije; koriste literaturu radi daljeg izučavanja ovih oblasti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Virtuelna memorija. Tipovi virtuelnih memorija i jedinica za preslikavanje. Keš memorija. Tehnike preslikavanja, algoritmi zamene, ažuriranje operativne memorije. Memorija. Preklapanje pristupa. Povezivanje memorijskog i ulaznog/izlaznog sistema. RISC arhitektura i pipeline organizacija. Faze izvršavanja instrukcije i stepeni pipeline. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
Sadržaj praktične nastave Virtuelna memorija. Tipovi virtuelnih memorija i jedinica za preslikavanje. Keš memorija. Tehnike preslikavanja, algoritmi zamene, ažuriranje operativne memorije. Memorija. Preklapanje pristupa. Povezivanje memorijskog i ulaznog/izlaznog sistema. RISC arhitektura i pipeline organizacija. Faze izvršavanja instrukcije i stepeni pipeline. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
Literatura
  1. 1.J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  2. 2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  3. 3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti/rti/ri3aor/index.html
  4. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 4rd ed. 2011.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0