Navigacija

OS3OB - Osnovi biofizike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi biofizike
Akronim OS3OB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim fundamentalnim pravcima biofizike, koji su omogućili široku implementaciju, od genetskog do biomedicinskog i ekološkog inženjerstva.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Dublje razumeju biofizičke procese - Šire sagledavaju biofizičke probleme
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Fizika informacionih biopolimera. Neravnotežna termodinamika bioloških sistema. Biofizika membrane i nervnog impulsa. Biomehanički procesi. Biomaterijali. Složene bioelektrične aktivnosti. Biološke neuronske mreže i kognitivne i psihosomatske implikacije. Interakcije organizma i okoline. Dobiološka evolucija, filogeneza i ontogeneza.
   Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
   Literatura
   1. D.Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
   2. M.V.Volkenshtein, Biophysics, Mir, Moscow, 1983.
   3. J.D.Bronzino, ed., Biomedical Engineering Handbook, CRC & IEEE Press, 2000.
   4. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20