Navigacija

OS3NJ5 - Nemački jezik 5

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 5
Akronim OS3NJ5
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na srednjem nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta proširivanje i obogaćivanje modela upotrebe stručne terminologije i ostale stručne leksike u pisanim formama, unapređenje produktivnih veština na opštenaučnim i stručnim tekstovima (analiza obrazaca i njihovo aktivno korišćenje u formiranju tekstova), usavršavanje tehnike pisanog izražavanja o opštenaučnim i stručnim problemima i rezultatima (prikazi, izlaganja, referati)
   Ishodi učenja (stečena znanja) upotreba opštenaučne i stručne terminologije, produkcija jezičkih jedinica na odgovarajućim nivoima, sposobnost pisanog izražavanja o opštenaučnim i stručnim problemima
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave detaljna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti produkcije datih jezičkih jedinica
   Sadržaj praktične nastave aktivna primena formi pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti naučne i stručne komunikacije i poslovne korespondencije (biografije, poslovna pisma, kraći referati, rezimei), usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika u situacijama akademske i stručne komunikacije (pisane forme)
   Literatura
   1. Volker Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010.
   2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
   3. Braun, Dinsel, Ende: Zentrale Mittelstufenpruefung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0