Navigacija

OS3MIP - Modeliranje i identifikacija procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Modeliranje i identifikacija procesa
Akronim OS3MIP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modeliranja kontinualnih i diskretnih sistema i procedurama za identifikaciju. Simulacija i identifikacija signala i sistema u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu. Korišćenje računara u cilju simulacije, modeliranja i identifikacije sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student je kompetentan da primenjuje različite tehnike i koristi različite softverske alate u cilju modeliranja i identifikacije signala i sistema. Student je upoznat sa najčešće korišćenim metodama neparametarske i parametarske identifikacije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modelovanje sistema, reprezentacija sistema, impulsni odziv i funkcija prenosa. Neparametarska i parametarska identifikacija, Furijeova analiza. Selekcija i verifikacija modela. Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu.Student se upoznaje sa upotrebom matematičkih softvera i njihovom pomoći u rešavanju konkretnih zadataka i problema.
Literatura
  1. Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw, CRC Press, 1994.
  2. System Identification: Theory for the User, Ljung L, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja (45), auditorne vežbe (15), pomoć pri izradi domaćih zadataka pomoću računara (15).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0