Navigacija

OS2DMS - Dinamika mehaničkih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Dinamika mehaničkih sistema
Akronim OS2DMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa ključnim pojmovima i konceptima dinamike i primene.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobnjava studenta za sagledavanje osnovnih principa dinamike i opisivanje dinamičkih sistema. Daje predznanje za modeliranje mehaničih/dinamičkih sistema za potrebe simulacije i upravljanja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kinematika materijalne tačke. Dinamika materijalne tačke. Njutnov zakon i opšte teoreme dinamike. Kinematika krutog tela. Dinamika složenog kretanja materijalne tačke. Dinamika sistema materijalnih tačaka i opšte teoreme dinamike. Dinamika krutog tela.
   Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi i domaći zadaci sa praktičnim problemima iz dinamike.
   Literatura
   1. I.C. Percival, D. Richards, Introduction to dynamics, Cambridge University Press, 1982.
   2. S. Targ, Theoretical mechanics: a short course, Foreign Languages Pub. House, 1967.
   3. specifična knjiška i časopisna literatura
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, domaći rad, konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0