Navigacija

OO1POT - Praktikum iz Osnova računarske tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz Osnova računarske tehnike
Akronim OO1POT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim kombinacionim i sekvencijalnim elementima. Razumevanje strukture i funkcionisanja prekidačkih mreža. Realizacija složenih prekidačkih mreža pomoću vizuelnog simulatora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu prekidačkih mreža; obavljaju analizu i sintezu kombinacionih i sekvencijalnih mreža; koriste kombinacione i sekvencijalne module.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih modula. Projektovanje i simulacija složenih kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža.
  Sadržaj praktične nastave Simulacija modula pomoću vizuelnog simulatora: multiplekser, demultiplekser, dekoder, koder, pomerač, inkrementer, dekrementer, sabirač sa serijskim prenosom, sabirač sa grupnim prenosom, aritmetička jedinica, logička jedinica, aritmetičko-logička jedinica, komparator, registar i brojač. Projektovanje mreže korišćenjem navedenih modula.
  Literatura
  1. Osnovi računarske tehnike 1 - Praktikum, J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević, N.Grbanović, M.Obradović (Akademska misao, Beograd, 2007.)
  2. Dodatni materijali za laboratorijske vežbe - J.Đorđević, Ž.Stanisavljević, D.Drašković (2011.)
  3. Priručnik za korišćenje simulatora - N.Grbanović (2011.)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Uvodna predavanja. Vežbe u laboratoriji za računarom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0