Navigacija

OG4REP - Regulacija elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Regulacija elektromotornih pogona
Akronim OG4REP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima osnovna predznanja iz elektromotornih pogona
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa značajem regulisanih elektromotornih pogona, upravljačkim strukturama pogona, metodama analize, integracije neophodne opreme, i izbor strukture i parametara regulacionog podsistema. Proučavanje savremenih strategija upravljanja i njihova primena u regulisanim pogonima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje suštine i razumevanje osnovnih principa i specifičnosti regulisanih elektromotornih pogona. Sposobnost koncipiranja, projektovanja i izbora načina napajanja i upravljanja. Poznavanje tipičnih rešenja i opreme.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Regulisani pogon kao sistem sa povratnom vezom. Ocena kvaliteta regulisanih pogona. Metode analize. Realizacija. Pogoni sa motorima jednosmerne struje. Upravljanje naponom indukta i pobudom. Analiza i sinteza. Pogoni sa asinhronim motorima. Pogoni sa naponskim i strujnim invertorom. Skalarno i vektorsko upravljanje. Primeri realizovanih sistema.
Sadržaj praktične nastave Svrha regulacije, povratne veze po struji, brzini i položaju, regulatori i drugi elementi, stabilnost, statičke i dinamičke performanse. Analiza u frekventnom i vremenskom domenu. Dinamička blok-šema, analiza pomoću računarske simulacije, izbor strukture, optimalna pojačanja i vremenske konstante, adaptacija, opserveri. Lab. vežbe: regulisani pogoni sa jednosmernim i asinhronim motorima.
Literatura
  1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akademska misao, 2011.
  2. Vladan Vučković: Električni pogoni, Elektrotehnički fakultet, Beograd 1997.
  3. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije"
  4. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros, ...... ”ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka”
  5. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 1985. `
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe laboratorijske vežbe, prezentacije, demonstracije, projekat, seminarski rad
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 20
Kolokvijumi 0
Seminari 10