Navigacija

OG4EL - Elektrane

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrane
Akronim OG4EL
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa konceptima na kojima se zasnivaju elektrane. Razumevanje rada hidroelektrana, termo, nuklearnih, vetro i solarnih elektrana. Osposobljavanje studenata za projektovanje, eksploataciju i održavanje elektrana.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za eksploataciju i upravljanje elektranama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hidroelektrane. Termoelektrane na fosilna goriva. Nuklearne elektrane. Gasne elektrane. Kogeneracija. Pobudni sistemi. Regulacija snage agregata. Vetroelektrane. Solarni izvori električne energije.
  Sadržaj praktične nastave Domaći zadaci i posete elektranama.
  Literatura
  1. Milenko Đurić "ELEKTRANE", Beopres, 2008. Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, posete elektranama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0