Navigacija

OG4E - Elektrotermija

Specifikacija predmeta
Naziv Elektrotermija
Akronim OG4E
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama prenosa toplote i mase.Razumevanje prirode termičkih procesa u elektroenergetskim komponentama, kao posledice gubitaka energije u njima. Osposobljavanje studenata da primene znanja iz opšte teorije prenosa toplote i mase pri projektovanju, eksploataciji, nadzoru i zaštiti elektroenergetskih komponenti. Ilustracija na primerima realnih elektroenergetskih komponenti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost da na pravi način pristupe rešavanju termičkih problema u praksi elektroenetgetike. Tehnike opsivanja i rešavanja matematičkog modelovanja toplotnih procesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Razmena energije sa okolinom provođenjem, zračenjem i strujanjem. Prenos toplote prenosom mase. Nominalna snaga komponenti, definisana dozvoljenom temperaturom izolacije. Razmenjivači toplote. Primeri termičkih proračuna pri projektovanju elektroenergetskih komponenti. Merenje temperature. Tipski termički testovi. Termički proračuni u praksi eksploatacije komponenti (opterećivanje, nadzor i zaštita).
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe na tabli i 6 laboratorijskih vežbi
  Literatura
  1. Zbirka zadataka iz Elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe, Z. Radaković, M. Jovanović, Elektrotehnički fakultet, drugo izdanje, 1995.
  2. Fundamentals of heat and mass transfer, F.P.Incropera, D.P.DeWitt, John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 1
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, klasične auditorne vežbe, klasične laboratorijske vežbe i izrada simulacionog programa na računaru
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0