Navigacija

OG3TUE - Telekomunikacije u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacije u elektroenergetici
Akronim OG3TUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija. Primena u elektroenergetskim sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim principima rada telekomunikacionih sistema i njihovom primenom u elektroenergetskim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Uvod u teoriju informacija. Signali i njihovi spektri. Šum. Analogni telekomunikacioni sistemi. FDM/FDMA. A/D konverzija. TDM/TDMA. Digitalni telekomunikacioni sistemi. Prenos telekomunikacionih signala kroz elektrodistributivnu mrežu. Optički telekomunikacioni sistemi. Niskonaponska elektrodistributivna mreža kao telekomunikaciona pristupna mreža.
  Sadržaj praktične nastave Nema
  Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija. Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akadeska misao, 2009, Beograd.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka. Približno 40 sati samostalnog učenja i vežbanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0