Navigacija

OG3EJ6 - Engleski jezik 6

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 6
Akronim OG3EJ6
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Studenti bi trebalo da poseduju nivo znanja engleskog jezika na višem nivou.
   Ciljevi izučavanja predmeta Usvajanje prenosa informacija iz teksta u dijagram i deljenje te informacije sa drugim studentima. Obuka za usmenu razmenu informacija u vezi sa elektrotehnikom. Organizovanje i pisanje detaljnih opisa procesa. Obuka studenata da zaključuju povezivanjem onoga što su pročitali sa onim što već znaju. Povezivanje činjenica i ideja da bi se sačinilo kratko objašnjenje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog modula, studenti bi trebalo da budu u stanju da: - prenose informacije iz teksta u dijagram i podeli te informacije sa drugim studentima, - usmeno razmene informacije u vezi sa elektrotehnikom, - organizuju i napišu detaljan opis procesa, - zaključuju povezivanjem onoga što su pročitali sa onim što već znaju, - povezuju činjenice i ideje da bi sačinili kratko objašnjenje
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Relativne klauze, složenice, konektori. Revizija brojivih i nebrojivih imenica, članovi, imeničke fraze, frazalni glagoli, modali. Upotreba uzročnih glagola. Prenošenje informacija iz grafikona u tabelu. Poređenje i kontrastiranje u pisanju audio i video zapisa. Pravila čitanja dijagrama i teksta za objašnjenje nekog procesa.
   Sadržaj praktične nastave Pričanje i pisanje o računarskim aplikacijama u oblasti elektrotehnike. Usmene vežbe: klasifikovanja različitih uređaja, raspitivanje o računarima i računarskim performansama. Prezentacija o principu rada osciloskopa, ili nekog drugog uređaja. Grupne diskusije na temu iz elektrotehnike. Rad u parovima: prezentacije i domaći zadaci.
   Literatura
   1. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   2. Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
   3. Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
   5. Boeckner, K. and P. Charles Brown (1993): Oxford English for Computing, Oxford: Oxford University Press
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Metode kritičkog razmišljanja, aktivne metode, metode koje razvijaju veštine razmišljanja višeg reda. Metode „učionice brzog pokreta“. Metode humanističke psihologije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 10
   Kolokvijumi
   Seminari 0