Navigacija

OG2SIS - Signali i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Signali i sistemi
Akronim OG2SIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama modeliranja kontinualnih i diskretnih sistema i karakterizacijom kontinualnih i diskretnih signala. Razumevanje osnovnih alata za analizu signala i sistema u vremenskom, frekvencijskom i kompleksnom domenu. Osposobiti studente da razumeju i koriste Furijerovu, Laplasovu i zed transformaciju kao i da koriste računar za analizu signala i sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog ispita imati osnovne veštine da klasifikuju i analiziraju izmerene eksperimentalne podatke, da izvrše osnovne eksperimente nad sistemima, kao i da koriste osnovne računarske programe za obradu ovako dobijenih podataka.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija signala i sistema. Osobine sistema. Furijerov red signala. Furijerova transformacija. Bodeovi dijagrami. Laplasova transformacija signala. Funkcija prenosa, stabilnost i kauzalnost LTI kontinualnog i diskretnog sistema. Zed transformacija signala. Teorema o odabiranju kontinualnih signala. Diskretna Furijerova transformacija.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da tri praktična zadatka realizuju samostalno korišćenjem programskog paketa MATLAB (sračunavanje konvolucije kontinualnih diskretnih signala, aproksimacija periodičnih kontinualnih signala Furierovim redom, sračunavanje frekvencijskog odziva kontinualnog sistema).
Literatura
  1. Signali i sistemi, B. Kovačević, Ž. Đurović, S. Stanković, Akademska misao, 2007.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli + 15 časova laboratorijskih vežbi. Ukupno 75 sati pripreme za kolokvijum i završni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0