Navigacija

OG-P1 - Projekat iz Energetskih transformatora

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Energetskih transformatora
Akronim OG-P1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima slušanje u toku ili odslušan ili položen predmet: "Energetski transformatori", OG3ET
  Ciljevi izučavanja predmeta Projekat energetskog transformatora podrazumeva iterativan proračunski postupak za određivanje osnovnih dimenzija i karakterističnih veličina, termički proračun i osnovni sklopni crtež, a u cilju da se dobije energetski transformator (ili prigušnica) sa minimalnim utroškom materijala i optimalnih karakteristika u pogledu gubitaka pri zahtevanom načinu eksploatacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Bazirano na usmerenju projekta da se uspostavi veza između konstrukcijskih parametara i radnih karakteristika transformatora - prigušnica, budući elektro inženjeri u vrlo širokom spektru organizacija (EPS, EDB, Energetska postrijenja ustanova…) dobijaju neophodna znanja za pravilan izbor, nabavku i eksploataciju energetskih transformatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Zadavanje karakteristika energetskog transformatora koji se projektuje. Davanje uputstava i potrebnih dijagrama. Dostavljanje studentima uglednog crteža transformatora saglasnog tipu koji se projektuje. Obezbeđenje redovnih nedeljnih konsultacija za izradu projekta.
  Sadržaj praktične nastave Izbor materijala i proračun osnovnih dimenzija magnetskog kola i izbor vrste i proračun namotaja za zadate polazne parametre energetskog transformatora. Proračun porasta temperatura i provera dinamičke izdržljivosti pri kratkim spojevima. Izbor i dimenzionisanje rashladnog sistema. Parametri projektovanog transformatora i radne karakteristike. Izrada crteža u 3 dimenzije.
  Literatura
  1. I. Volčkov: Proračun energetskih transformatora
  2. Standardi JUS, IEC, ANSI,...
  3. Dijagrami, uputstva, tabele,...
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Redovne nedeljne konsultacije, pregled urađenih delova projekta i dostavljanje potrebnih materijala. Odbrana projekta posle kompletiranja i predaje.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 60
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0