Navigacija

OF4OM - Optičke mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Optičke mreže
Akronim OF4OM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta 1) Razumevanje funkcionisanja naprednih optoelektronskih naprava koje se koriste u optičkim mrežama. 2) Razjašnjenje nelinearnih optičkih pojava koje utiču na pravilno funkcionisanje optičkih mreža. 3) Upoznavanje studenata sa modernom optičkom komutacijom signala. 4) Objašnjenje načina za iskorišćenje potencijala optičkih mreža.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student: 1) upozna se sa osnovnim optoelektronskim komponentama i elementima u optičkim mrežama, 2) uoči razliku (u odnosu na klasično) i prednosti optičkog komutiranja signala i 3) upozna se sa svim tipovima backbone, metro i pristupnih optičkih mreža kao i osnovama njihove konstrukcije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Trend razvoja optičkih mreža (OM). Komponente i elementi u OM: delitelji i sabirači, cirkulatori, optički pojačavači - SOA, EDFA, Ramanovi pojačavači, Add-Drop multiplekseri, OXC, specijalne WDM komponente. Klasifikacija i dizajn OM. TDM. SONET/SDH. WDM. OTDM. Solitonske komunikacije. GMPLS, OBS i OPS. OM dalekog dometa. WAN. MAN. PON. FTTx. WON. LAN. Merenja u OM.
  Sadržaj praktične nastave Poseta preduzećima koja se bave proizvodnjom optičkih komunikacionih sistema.
  Literatura
  1. Mreže sa multipleksiranjem po talasnim dužinama - (D)WDM, skripta, P. Matavulj, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2011.
  2. Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija, M. Bjelica, P. Matavulj, D. Gvozdić, Akademska misao, 2005.
  3. The Handbook of Optical Communication Networks, Mohammad Ilyas, Hussein Mouftah , CRC Press, 2003.
  4. Introduction to DWDM Technology, Stamatios Kartalopoulos, IEEE Press, 2000.
  5. Emerging Optical Network Technologies: Architectures, Protocols and Performance, K. Sivalingam, S. Subramaniam, Springer Science + Business Media Inc., Boston, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0