Navigacija

OF4MK - Mikroelektronska kola

Specifikacija predmeta
Naziv Mikroelektronska kola
Akronim OF4MK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa familijama monolitnih digitalnih i analognih IK na bazi Si, GaAs, poluprovodničkih heterostruktura i polimera, kao i IK u hibridnoj tehnici. Izučavaju način njihove izrade i performanse. Uče kako se vrši, pri projektovanju, optimizacija njihovih karakteristika (brzina, snaga, potrošnja i sl.) izborom tehnoloških i geometrijskih parametara kao i tehnologijom i tehnikom izrade.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču potreban nivo znanja o digitalnim integrisanim kolima, projektovanju, karakteristikama, optimizaciji, odabiru tehnoloških i geometrijskih parametara. Kroz uporednu analizu studenti dobijaju uvid o prednostima pojedinih familija logičkih kola u konkretnoj primeni. Studenti će takođe steći elementarna znanja o upotrebi softverskih alata u analizi i projektovanju IK.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Digitalna logička kola, familije i karakteristike. Optimizacija performansi primenom optimizovane geometrije. Programabilna logička kola. Osnovne komponente analognih IK. Dizajn tanko i debeloslojnih hibridnih IK. Optimizacija razrade kola i njegovih karakteristika. Polimerna IK i tehnologija proizvodnje. Poređenje sa klasičnim IK. Pakovanje IK.
  Sadržaj praktične nastave Proračun opštih karakteristika pojednostavljenih ćelija poznatijih familija logičkih kola (logički nivoi, margine šuma, statička karakteristika, ulazno izlazne karakteristike, uticaj temperature, kašnjenje, potrošnja...). Prezentacija primene softverskih alata u analizi i projektovanju (Pspice 9.1 Student, Electric CAD, Abel...).
  Literatura
  1. R.R. Ramović, V. Arsoski, "MIKROELEKTRONSKA KOLA, projektovanje, dizajn i karakteristike", skripta, Beograd 2006.
  2. P. Biljanović, „Mikroelektronika“, Školska knjiga, Zagreb 1989.
  3. B. Dokić, „Integrisana kola“, ETF, Glas Srpski, Banja Luka, 1999.
  4. R.D.Jones, "Hybrid Circuit Design and Manufacture", International Society for Hybrid Microelectronics, New York, 1985.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja na tabli, diskusije i seminarski rad. Auditorne vežbe na tabli, diskusije i demonstracije konkretnih realizacija, kao i prezentacije softverskih paketa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 20
  Seminari 50