Navigacija

OF3SSO - Sistemi i signali u organizmu

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi i signali u organizmu
Akronim OF3SSO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima XX2TEK, XX2EE ili XX2OE, XX2EM
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobi studente da komuniciraju sa istraživačima u oblasti medicine i nauka o životu; pripremi studente da razumeju karkateristike bioloških signala, osposobi studente da počnu da se bave proučavanjem organizma, osposobi studente da projektuju jednostavne komponente i sisteme za primene u medicini
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za rad u medicinskim ustanovama i preduzećima koja se bave medicinskom opremom i pripremljenost za dalji rad u oblasti medicinskih istrživanja
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove funkcionisanja živih sistema, ćelija. Nervna i mišićna ćelija. Membrana. Sinapsa. Povezivanje i funkcionalna uloga ćelija. Organizacija i funkcionalne celine u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Organizacija mišićno-tetivnog sistema. Srce. Regulacije rada srčanog mišića i krvotoka. Osnove hematoligije. Sistem za disanje i regulacija. Digestivni trakt. Endokrini sistem. Limfni sistem.
  Sadržaj praktične nastave Simulacija akcionih potencijala, simulacija prostiranja signala po nervima, simulacija eletrično gponja u tkivu. Posete klinikama (medicinska slika).
  Literatura
  1. 1. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, rad u laboratoriji, posete klinikama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0