Navigacija

OF3EEU - Elementi elektronskih uređaja

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi elektronskih uređaja
Akronim OF3EEU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa praktičnim aspektima funkcionisanja elektronskih komponenti, kao i načinom njihove izrade. Razvijanje sposobnosti studenata za projektovanje komponenti kola i uređaja u aplikativnom domenu. Upoznavanje sa osnovama pouzdanosti komponenti i uređaja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student stiče operativna znanja vezana za praktične aspekte funkcionisanja i projektovanja elektronskih kola i uređaja. Student stiče sposobnost da sintetiše, konstruiše, sklopi, testira i analizira elektronska kola. Student je osposobljen da proceni pouzdanost elektronskih komponenti i uređaja i istu popravi primenom namenskog dizajna.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pasivne elektronske komponente. Diskretne aktivne elektronske komponente. Integrisane elektronske komponente. Operacionih pojačavači, AD i DA konvertori senzorske namene. Optoelektronske komponente. Senzorske komponente. Elementi za stabilizaciju frekvencije. Pouzdanost elektronskih uređaja, model, faktori otkaza, redundansa.
Sadržaj praktične nastave Sinteza elektronskih sklopova senzorske namene. Sklapanje elektronskih sklopova i provera funkcionalnost i performansi. Analiza postignutih rezultata.
Literatura
  1. Komponente telekomunikacionih uređaja, R. Ramović, Viša PTT škola, Beograd, 2000.
  2. Zbirka zadataka iz Elemenata elektronskih uređaja, R. Ramović, V. Milanović, ETF Beograd, 20012.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi
Seminari 0