Navigacija

OF2OFE - Osnovi fizičke elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi fizičke elektronike
Akronim OF2OFE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama kvantne mehanike i statističke fizike i njihovom primenom za određivanje elektronske strukture poluprovodnika. Polazeći od prethodnog, studenti stiču znanja iz oblasti rada poluprovodničkih elektronskih i optoelektronskih komponenti, kao što su diode, tranzistori, laseri, LED, fotodetektori i solarne ćelije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje principima funcionisanja savremenih poluprovodničkih elektronskih i optoelektronskih naprava, što služi kao osnov za dalje praćenje i razumevanje predmeta kao što su analogna i digitalna elektronika, optičke telekomunikacije, kvantna mehanika, statistička fizika, kvantna elektronika, mikro i nanoelektronika i spintronika.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kroni-Peni model. Besprimesni i primesni poluprovodnici, koncentracija nosilaca, transport u poluprovodnicima, drift-difuzioni model, nehomogeni poluprovodnik. PN spoj, prelazni režimi u diodama. Metal-poluprovodnik spoj, MOS struktura, heterostrukturni spojevi. Poluprovodničke optoelektronske komponente, laseri, LED, fotodetektori, solarne ćelije. J-FETovi, MOSFETovi i bipolarani tranzistori.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. Dejan Gvozdić: "Osnove fizičke elektronike", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of2ofe/?p=materijali
  2. Beng G. Streetman and Sanjay Banerjee: Solid State Electronic Devices , Prentice Hall, 2000.
  3. I.A.S.Sedra, K.C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 1998.
  4. J.Wilson, J.Hawkes: Optoelectronics - an introduction, Prentice Hall, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0