Navigacija

OE-P11 - Projekat iz Digitalne obrade signala

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Digitalne obrade signala
Akronim OE-P11
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
    Uslovljnost drugim predmetima Pohađanje nastave iz Digitalne obrade signala
    Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da analiziraju i projektuju algoritme za digitalnu obradu signala. Da osposobi studente da izaberu adekvatnu strukturu kola kako bi zadovoljili specifikacije tipičnih sistema za digitalnu obradu signala. Da osposobi studente da implementiraju algoritme za digitalnu obradu signala u softveru ili hardveru.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog kursa studenti su osposobljeni da razumeju i primene Diskretnu Furijeovu transformaciju i postupke digitalnog filtriranja signala.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Diskretna Furijeova transformacija (DFT) i algoritmi za efikasno izračunavanje DFT. Spektralna analiza signala. Projektovanje sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom. Projektovanje sistema sa konačnim impulsnim odzivom. Strukture za realizaciju diskretnih sistema sa konačnim i beskonačnim impulsnim odzivom. Uticaj konačne dužine digitalne reči na karakteristike sistema.
    Sadržaj praktične nastave Korišćenje programskog paketa MATLAB za spektralnu analizu i projektovanje digitalnih filtara.
    Literatura
    1. Miodrag Popović, Digitalna obrada signala, Akademska misao, 2003.
    2. Sanjit K. Mitra, Digital signal processing: A computer-based approach, 2nd Ed., McGraw Hill, 2002
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    0 2
    Metode izvođenja nastave Konsultacije tokom izrade projekta
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti 70
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0