Navigacija

MS1ZOB - Zaštita od buke i vibracija

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita od buke i vibracija
Akronim MS1ZOB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika
Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj predmet daje studentima osnove iz oblasti zaštite od buke i vibracija kao inženjerskog delovanja u oblasti ekologije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje kriterijuma procene ugroženosti bukom, metode dijagnostike stanja buke i uobičajenih metoda zaštite.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvodni pojmovi iz oblasti zaštite od buke i vibracija: buka kao ekološki faktor, uznemiravanje bukom, psihološki i fiziološki efekti buke. Oštećenja čula sluha. Efekti buke na govor. Kriterijumi zaštite, akustička dilema. Zakonska regulativa iz oblasti zaptite od buke i vibracija i kriterijumi zaštite. Osnovni principi merenja nivoa zvuka. Merni mikrofon, vrste i namena, mikrofonski predpojačavači.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i demonstarcione vežbe.
Literatura
  1. Udžbenik dostupan u elektronskom obliku na sajtu Katedre
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja i demonstracije u laboratoriji
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0