Navigacija

MS1VIS - Veštačka inteligencija

Specifikacija predmeta
Naziv Veštačka inteligencija
Akronim MS1VIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim idejama, tehnikama, metodama i primenama veštačke inteligencije u automatskom upravljanju, analizi signala, mašinskom učenju i računarsko komunikacionim sistemima.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost formalne karakterizacije i formalnog predstavljanja znanja i strategija koje se nalaze u pozadini inteligentnih procesa i programa.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Pregled razvoja i glavnih pravaca veštačke inteligencije. Metode predstavljanja znanja. Tehnike i strategije za izgradnju procedura automatskog rezonovanja. Zaključivanje pod zadatim uslovima. Heuristike. Tehnike pretraživanja. Primeri primene veštačke inteligencije.
    Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa tehnikama automatskog rezonovanja i sa softverskim alatima za rad sa istim.
    Literatura
    1. G. Luger, W. A. Stubblefield:" Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 2003.
    2. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2nd Edition, S. Russell and P. Norvig. Prentice Hall, 2003
    3. Artificial Intelligence: A New Synthesis, Nils Nilsson, Morgan Kaufmann, 1998
    4. Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Michael Negnevitsky, Addison Wesley, 2005
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0