Navigacija

MS1RM2 - Računarske mreže 2

Specifikacija predmeta
Naziv Računarske mreže 2
Akronim MS1RM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Računarske mreže
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se studenti obuče za samostalni praktičan rad na projektovanju računarskih mreža i konfigurisanju mrežnih uređaja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet nudi teorijsku osnovu i potrebno znanje za projektovanje računarskih mreža i rad na mrežnim uređajim. Savladavanjem znanja iz ovog predmeta kroz intenzivni rad na simulatoru računarskih mreža, studenti stiču praktičnu veštinu u konfigurisanju komunikacionih protokola i servisa na rešavanju konkretnog problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje računarskim mreža - topologija, adresiranje; Konfigurisanje svičeva i LAN/WAN tehnologija - STP, VLAN, PPP; Konfigurisanje rutera i tehnologija na mrežnom nivou - RIP, OSPF, BGP, redistribucija ruta, NAT; Konfigurisanje servisa na aplikativnom nivou - DHCP, DNS.
  Sadržaj praktične nastave Samostalni rad na simulatoru, rešavanje vežbi, izrada projekta i konfigurisanje mrežnih uređaja .
  Literatura
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Daglas E. Komer, Povezivanje mreža TCP/IP - principi, protokoli i arhitekture: CET 2001.
  3. Sam Halabi “Internet routing rchitectures”, Cisco press
  4. Sam Halabi - OSPF Design Guide, Cisco Press
  5. Building Scalable Cisco Networks, Catherine Paquet, Diane Teare, Cisco Press, 2001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorske konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0