Navigacija

MS1RG - Računarska grafika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska grafika
Akronim MS1RG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo kurseva IR2OO1 i IR2OO2. Kurs mogu da izaberu samo studenti koji nisu položili kurseve IR4RG ili SI4RG na osnovnim studijama.
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike i animacije. Upoznavanje sa tehnologijama grafičkih uređaja, učenje grafičkih transformacija, projekcija, predstavljanja boje, senčenja i animacije, kao i često korišćenih algoritama u računarskoj grafici, grafičkih 2D paketa SRGP i Java 2D, odnosno 3D paketa SPHIGS i OpenGL.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon uspešno savladanog kursa, studenti će biti sposobni da: - opišu principe rada uređaja koji se koriste u računarskoj grafici; - interpretiraju i primenjuju najvažnije algoritme računarske grafike; - kreiraju 2D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci klasa Java 2D; - kreiraju 3D grafičke aplikacije zasnovane na biblioteci funkcija OpenGL.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Prenosivost softvera i grafički standardi. Ulazni i izlazni uređaji. 2D paketi: SRGP i Java 2D. Osnovni rasterski algoritmi. Geometrijski odnosi. Popunjavanje. Odsecanje. Transfromacije. Projekcije. 3D paketi: SPHIGS i OpenGL. Sakrivene površi i linije. Reprezentacija 3D modela. Modeli boja. Mreže poligona. Teksture. Osvetljenje i modeli senčenja. Animacija.
   Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, laboratorijske pokazne vežbe i laboratorijske kontrolne vežbe. Namena laboratorijskih vežbi je sticanje praktičnih veština pisanja grafičkih aplikacija i to: 2D aplikacija korišćenjem paketa Java 2D, odnosno 3D aplikacija korišćenjem biblioteke OpenGL. Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe prate predavanja i obrađuju specifične teme.
   Literatura
   1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., "Computer Graphics – Principles and Practice", 2nd ed. in C, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.
   2. Shreiner, D., Bill The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
   3. Oracle, "Programmer’s Guide to the Java 2D™ API", 2001.
   4. Tartalja, I., "Slajdovi za predavanja iz predmeta Računarska grafika", Beograd, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim i laboratorijskim vežbama uvežbava primena algoritama i korišćenje široko rasprostranjenih paketa za pisanje grafičkih aplikacija. Studenti samostalno izrađuju 2 projekta (jedan iz 2D, drugi iz 3D grafike).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0