Navigacija

MS1OSZ - Obrada signala zasnovana na znanju

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala zasnovana na znanju
Akronim MS1OSZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima osnovni kurs iz digitalne obrade signala
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikaže koncept obrade signala zasnovane na znanju. Fokus je na analizi signala i sistema metodama obrade signala zasnovane na znanju. Cilj je primena obrade signala zasnovane na znanju u određenim klasama problema u telekomunikacijama i audio sistemima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da razumeju obradu signala zasnovanu na znanju, osnovne koncepte veštačke inteligenciju, odgovarajuće matematičke modele, softverske alate koji se koriste za analizu i implementaciju diskretnih sistema, prepoznaju i formulišu probleme koje mogu da modeluju diskretne sistemima a zatim pronađu efikasna inženjerska rešenja u oblastima telekomunikacija i audio sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje signala u numeričkoj obradi, računarski algoritmi za projektovanje i rad sa simboličkim podacima, intergrisana obrada i razumevanje signala, koncept apstraktnog signala u interpretaciji signala, primene obrade signala zasnovane na znanju u telekomunikacijama i audio sitemima.
  Sadržaj praktične nastave Implementacija obrade signala zasnovane na znanju u konretnim problemima u telekomunikacijama i obradi audio siganala.
  Literatura
  1. 1. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
  2. 2. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
  3. 3. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
  4. 4. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
  5. 5. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežebe, domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 50
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0