Navigacija

MS1OPK - Odabrana poglavlja iz kvantnih nanostruktura

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz kvantnih nanostruktura
Akronim MS1OPK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa najsavremenijim trendovima u oblasti kvantnih poluprovodnički nanostruktura i struktura na bazi metamaterijala (kvantne jame, kvantno kaskadni laseri, spinski filtri, fotonski kristali).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Od studenata se očekuje da kroz izradu projekata primene znanje sa predavanja na konkretnim problemima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tunelovanje elektrona i elektromagnetnih talasa kroz barijeru. Karakteristična vremena pri tunelovanju. Metamaterijali. Uticaj Kerove nelinearnosti. Terahercni kvantni kaskadni laseri. Samosaglasni model. Izlazne karakteristike. Optimizacija spinskih filtara u električnom i magnetnom polju.
   Sadržaj praktične nastave izrada projekata i oformljenje istraživačkih radova
   Literatura
   1. J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
   2. P. Harrison, "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
   3. E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002.
   4. Z. Ikonić, V. Milanović: Poluprovodničke kvantne mikrostrukture, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   5. radovi iz časopisa (npr. Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics i sl.)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave predavanja, izrada projekata, računarske simulacije, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0