Navigacija

MS1O - Ozvučavanje

Specifikacija predmeta
Naziv Ozvučavanje
Akronim MS1O
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika ili Audio sistemi
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima ozvučavanja, i to sa teorijskim osnovama i sa osnovnim projektantskim alatima koji se koriste u izradi praktičnih projekata sistema za ozvučavanje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za samostalnu izradu projekata jednostavnih sistema za ozvučavanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vrste sistema za ozvučavanje, podela i struktura. Fizički principi zvučničkih sistema koji se koriste u sistemima za ozvučavanje. Struktura audio sistema za ozvučavanje. Principi korišćenja mikrofona u sistemima za ozvučavanje. Primeri sistema.
  Sadržaj praktične nastave Merenje na jednom sistemu za ozvučavanje. Izrada projekta jednostavnog sistema za ozvučavanje.
  Literatura
  1. Skripta u elektronskom obliku dostupna na sajtu katedre
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i rad u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 50
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0