Navigacija

MS1LA - Linearna algebra

Specifikacija predmeta
Naziv Linearna algebra
Akronim MS1LA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijom linearne algebre i njenim primenama u elektrotehnici i računarstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da primenjuju ideje i metode linearne algebre u elektrotehnici i računarstvu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Vektorski prostori, osnovni pojmovi, potprostori. Linearni operatori na vektorskim prostorima. Invarijantni potprostori, sopstveni vektori i sopstvene vrednosti linearnog operatora. Unitarni vektorski prostori. Linearni operatori na unitarnim prostorima. Funkcionele na vektorskim prostorima.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. J. Kečkić: Algebra 1, elementi linearne algebre i teorije polinoma. Privredni pregled, Beograd 1973.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30