Navigacija

MS1IS2 - Informacioni sistemi 2

Specifikacija predmeta
Naziv Informacioni sistemi 2
Akronim MS1IS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje u sistem-analizu i modeliranje složenih sistema,. Uvođenje u servisno-orijentisane informacione sisteme. Uvođenje u informacione sisteme zasnovane na skladištima podataka..
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje iz sistem-analize i modeliranja složenih sistema korišćenjem BPMN metoda. Znanje iz servisno-orijentisanih informacionih sistema zasnovanih na BPEL jeziku. Znanje iz skladišta podataka i osnova OLAP obrade.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave MODELIRANJE PROCESA: BPMN metod i standard. Modeliranje orkestracije korišćenjem BPMN. Modeliranje koreografije korišćenjem BPMN. SERVISNO-ORIJENTISANI INFORMACIONI SISTEMI: Servisno-orijentisana arhitektura i infrastruktura. BPEL jezik. Mapiranje BPMN-BPEL. SKLADIŠTA PODATAKA. Značaj, razvoj i punjenje skladišta podataka. Osnove OLAP obrade.
  Sadržaj praktične nastave Kreiranje i simulacija BPMN modela. Kreiranje i izvršavanje BPEL programa. SQL upiti sa elementima.OLAP.
  Literatura
  1. Essential Business Process Modeling, M.Havey, O'Reilly
  2. Business Intelligence Roadmap, L.T.Moss, S.Atre, Addison Wesley Professional
  3. Business Proces Model and Notation (BPMN) Version 2.0, OMG
  4. Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, OASIS
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja. Vežbe Laboratorijske vežbe. Domaći zadaci.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0