Navigacija

MS1FMP - Fazi metrički prostori

Specifikacija predmeta
Naziv Fazi metrički prostori
Akronim MS1FMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Poznavanje klasične matematičke analize, pojma metričkog prostora i teorije funkcija.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa prostorima sa nedeterminističkim rastojanjem, fazi metričkim i verovatnosnim Mengerovim prostorima, osobinama preslikavanja na njima definisanih, nelinearnim uslovima i primenama u nelinearnim granama nauke.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata za formiranje iterativne metode kao optimalne za nalaženje rešenja raznih tipova jednačina koje proističu iz konkretnih problema fizike, elektrotehnike i drugih nauka, a nedeterministički (parametarski) su definisani.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicija fazi metrike. Kompletnost i kompaktnost skupa u fazi metričkom prostoru. Neprekidnost i ravnomerna neprekidnost funkcija. Stavovi o fiksnim tačkama preslikavanja i iterativne metode kao posledica tih stavova. Problemi optimizacije.
  Sadržaj praktične nastave Realizacija iterativnih metoda pomoću matematičkog softvera.
  Literatura
  1. S. Ješić, Teorija funkcija na fazi metričkim prostorima, skripta, Beograd 2006.
  2. Chaos, Solitons and Fractals, naučni časopis sa SCI liste, praćenje aktuelnih naučnih članaka.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, informisanja studenata preko interneta i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Diskusije u vezi sa domaćim zadacima u toku semestra, kolokvijum na kraju kursa.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0