Navigacija

MS1FKS - Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika kondenzovanog stanja i novih materijala
Akronim MS1FKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje master studenata sa osnovama kvantne hemije makromolekula i fizikom kondenzovanog stanja, kao i svojstvima i inženjeringom različitih klasa biomaterijala i elektromaterijala.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Dublje razumeju svojstva biomaterijala i elektromaterijala - Šire sagledavaju mogućnost inženjeringa materijala u biomedicini i elektrotehnici
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kvantna hemija makromolekula (Hibridizacija orbitala. Struktura i dinamika). Fizika kondenzovanog stanja (Kvazičestice. Struktura i dinamika). Biomaterijali (Metali. Keramike. Polimeri. Kompoziti. Bioderivati). Elektromaterijali (Poluprovodnici, Ugljenični materijali, Provodni polimeri. Provodnici, Superprovodnici. Dielektrici, Fotonski kristali. Magnetici, Metamaterijali).
   Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
   Literatura
   1. D.Raković, Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala, AM, 2000.
   2. Grupa autora, Biomaterijali, D. Raković, D. Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
   3. D.Raković, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
   4. L.A.Gribov, S.P.Mushtakova, Kvantovaya himiya, Gardariki, Moskva, 1999, In Russian.
   5. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi
   Seminari 40