Navigacija

MS1EK - Ekonomija

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija
Akronim MS1EK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja u oblasti mikroekonomije, monetarne ekonomije, ekonomske politike i međunarodne ekonomije. Osposobljavanje studenata da analiziraju probleme iz navedenih oblasti i predlažu rešenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazična znanja iz oblasti ekonomije. Osposobljeni su da primenjuju stečena znanja u praksi i rade u timu, kao i da pripremaju i obrazlažu posebne projekte. Osposobljeni su i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Deset principa ekonomije,osnovne ekonomske kategorije,proizvodnja i reprodukcija, tržište kapitala, tržište rada, poslovanje preduzeća, ekonomska politika, globalizacija, tranzicija.
   Sadržaj praktične nastave Analiza primera iz prakse, studije slučaja.
   Literatura
   1. Popovčić-Avrić Snežana: Skripta:Osnovi ekonomije, ETF, Beograd, 2004 i 2010
   2. Razne studije slučajeva i prateći materijali
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe, prezentacije studija slučajeva, diskusije na zadatu temu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 20
   Kolokvijumi 20
   Seminari 0