Navigacija

MS1DVS - Digitalni VLSI sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalni VLSI sistemi
Akronim MS1DVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima položen predmet Uvod u projektovanje VLSI sistema
  Ciljevi izučavanja predmeta Detaljnije upoznavanje sa "front end" i "back-end" metodologijom projektovanja digitalnih VLSI sistema. Ovladavanje tehnikama ASIC projektovanja. Upoznavanje sa tehnikama projektovanja integrisanih sistema male potrošnje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Dizajnirati, simulirati, implementirati i testirati zadat digitalni sistem korišćenjem ASIC metodologije projektovanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Front-end dizajn: ASIC metodologija, VHDL kod za višestruku upotrebu, ATPG. Projektovanje sistema na čipu. Logička sinteza: konverzija koda, optimizacija, mapiranje. Back-end dizajn: planiranje lejauta, ciljevi, ograničenja. Rutiranje. Simulacija nakon izrade lejauta. Projektovanje integrisanih kola male potrošnje.
  Sadržaj praktične nastave Implementacija jednog digitalnog VLSI sistema veće složenosti, od pisanja VHDL koda do implementacije na FPGA razvojnim pločama ili realizacije lejauta za ASIC.
  Literatura
  1. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
  2. M. John, S. Smith, "Application-Specific Integrated Circuits", A-Wesley, 1997.
  3. S. Sjoholm, L. Lindh, "VHDL for Designers", Prentice Hall, 1997.
  4. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. Praktična nastava se izvodi kroz samostalan rad u laboratoriji na izradi zadatog projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 40
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20