Navigacija

MS1DSG - Digitalna obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada signala
Akronim MS1DSG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da analiziraju i projektuju algoritme za digitalnu obradu signala. Da osposobi studente da izaberu adekvatnu strukturu kola kako bi zadovoljili specifikacije tipičnih sistema za digitalnu obradu signala. Da osposobi studente da implementiraju algoritme za digitalnu obradu signala u softveru ili hardveru.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog kursa studenti su osposobljeni da razumeju i primene Diskretnu Furijeovu transformaciju i postupke digitalnog filtriranja signala.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Diskretna Furijeova transformacija (DFT) i algoritmi za efikasno izračunavanje DFT. Spektralna analiza signala. Projektovanje sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom. Projektovanje sistema sa konačnim impulsnim odzivom. Strukture za realizaciju diskretnih sistema sa konačnim i beskonačnim impulsnim odzivom. Uticaj konačne dužine digitalne reči na karakteristike sistema.
   Sadržaj praktične nastave Korišćenje programskog paketa MATLAB za spektralnu analizu i projektovanje digitalnih filtara.
   Literatura
   1. Miodrag Popović, Digitalna obrada signala, Akademska misao, 2003.
   2. Sanjit K. Mitra, Digital signal processing: A computer-based approach, 2nd Ed., McGraw Hill, 2002
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici uz demonstracije na računaru. Vežbe u računarskoj laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 50
   Seminari 0