Navigacija

MS1CNC - CNC sistemi i fleksibilna automatizacija

Specifikacija predmeta
Naziv CNC sistemi i fleksibilna automatizacija
Akronim MS1CNC
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa ključnim pojmovima i konceptima automatizacije proizvodnje: tehnološkim postupcima, CNC obradnim sistemima i širim automatizovanim celinama, kao i programima za kompjutersko konstruisanje i projektovanje (CAD/CAM)
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će se osposobiti za rad sa CNC i FMS sistemima, kao i za dalje sticanje znanja u ovoj oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave OSNOVE: Fiksna i fleksibilna automatizacija. OBRADNI PROCESI I TEHNOLOŠKI POSTUPCI: Metode obrade; tačnost i kvalitet. CNC SISTEMI: Karakteristike; programiranje. FLEKSIBILNA PROIZVODNJA: Elementi: CNC mašine, roboti, transport, kontrola proizvoda, skladištenje; CAD/CAM programi za računarsko konstruisanje i projektovanje; Roboti za opsluživanje mašina.
  Sadržaj praktične nastave CAD/CAM softveri. Vežbe sa CNC mašinama, robotom i fleksibilnom ćelijom.
  Literatura
  1. M. Kalajdžić, Tehnologija mašinogradnje, Mašinski fakultet, Beograd.
  2. Programiranje CNC mašina – Manual.
  3. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, samostalni i/ili grupni rad, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0