Navigacija

MS1BMT - Biomaterijali

Specifikacija predmeta
Naziv Biomaterijali
Akronim MS1BMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama i metodama karakterizacije biomaterijala, i njihovim primenama za bioimplantate u medicini i stomatologiji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Prepoznaju osnovne karakteristike biomaterijala - Odaberu osnovne metode karakterizacije biomaterijala - Preporuče biomaterijale i bioimplantate u medicini i stomatologiji
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Metode karakterizacije biomaterijala (strukturne, mehaničke, fizičke, hemijske, biohemijske). Karakteristike i inženjering biomaterijala (metala, keramika, polimera, kompozita, bioderivata). Eksploataciona stabilnost biomaterijala. Reakcije organizma na biomaterijale. Bioimplantati u medicini i stomatologiji. Izbor biomaterijala za konstruisanje bioimplantata.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
  Literatura
  1. Grupa autora, Biomaterijali, D. Raković, D. Uskoković, ured., Institut tehničkih nauka SANU & Društvo za istraživanje materijala, Beograd, 2010.
  2. B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Biomaterials Science, Elsevier, 2004.
  3. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20