Navigacija

MS1BMH - Biomehanika

Specifikacija predmeta
Naziv Biomehanika
Akronim MS1BMH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa ključnim pojmovima i konceptima biomehanike i njenog matematičkog modeliranja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Obezbeđuje uspešnu saradnju sa stručnjacima iz oblasti medicine, biologije i sporta. Osposobljava za razvoj i korišćenje matematičkih modela i softvera u ovim oblastima humanoidne robotike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave FUNKCIONALNA ANATOMIJA: kosti i mišići; pokreti u pojedinim delovima mišićno-skeletne strukture. MATEMATIČKO MODELIRANJE: mehanički model; kinematika; dinamika. IZABRANI PROBLEMI: dvonožni hod; sportska kretanja; rukopis; hvatanje; uticaj zamora. BIOMEHANIKA krvotoka, kože i drugih tkiva.
  Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi i domaći zadaci sa praktičnim problemima iz biomehanike.
  Literatura
  1. Y.C. Fung, Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, Berlin.
  2. P. Opavski, Biomehanika, Naučna knjiga, Beograd.
  3. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  4. specifična knjiška i časopisna literatura
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40