Navigacija

MS1ADP - Akustički dizajn prostorija

Specifikacija predmeta
Naziv Akustički dizajn prostorija
Akronim MS1ADP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Elektroakustika
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja za samopostalno projektovanje akustičke obrade jednostavnijih prostorija kao što su učionice i amfiteatri. .
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti posle ovog kursa treba da ovladaju znanjima za akustičko projektovanje
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.
  Sadržaj praktične nastave Samostalna izrada projekta akustičke obrade jedne učionice
  Literatura
  1. T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave predavanja i rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 0
  Projekti 60
  Kolokvijumi 10
  Seminari 0