Navigacija

IR4PRS - Performanse računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Performanse računarskih sistema
Akronim IR4PRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Učenje osnovnih koncepata analize računarskih performansi i oblasti njihove primene. Prikaz pojednostavljenih modela komponenata računarskog sistema (procesori, memorije, diskovi). Osposobljavanje studenata za modeliranje i analizu računarskih sistema i mreža pomoću stohastičkih metoda i analize srednjih vrednosti (MVA) korišćenjem otvorenih i zatvorenih mreža sa redovima za čekanje.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da: odaberu odgovarajuću tehniku modeliranja u zavisnosti od karakteristika računarske komponente ili sistema, postave apstraktan model, navedu pretpostavke i aproksimacije za konkretan model, izračunaju indikatore performansi sistema na osnovu datih parametara, kritički diskutuju dobijene numeričke pokazatelje performansi pri interpretaciji rezultata analize.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Tehnike i oblasti primene računarskih performansi. Performanse procesora, memorijskog podsistema i diskova. Modeliranje računarskih sistema mrežama redova za čekanje. Poasonov proces. Formula rođenja i smrti. Eksponencijalni i neeksponencijalni modeli. Polaček-Hinčinova formula. Zatvorene mreže. Otvorene mreže. Mreža sa centralnim opslužiocem. Stohastička i MVA analiza sistema i mreža.
   Sadržaj praktične nastave Zadaci i primeri iz oblasti definisanih teorijskim delom, a posebno: modeliranje diskova linearnim, diskretnim i kontinualnim modelom, primeri modeliranja pojedinačnim redom za čekanje, ciklički model multiprogramiranja, mreža sa centralnim serverom, Bjuzenov algoritam. Interaktivni sistemi i njihova analiza stohastičkim metodama i pomoću MVA algoritma
   Literatura
   1. Rai Jain, "The Art of Computer Systems Performance Analysis," John Wiley and Sons, 1991.
   2. Performanse računarskih sistema, prezentacije korišćene na predavanjima i vežbama, Veb sajt Katedre za RTI Elektrotehničkog fakulteta, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/prs/materijali/
   3. Daniel A. Menasce, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida,"Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example," Prentice Hall, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na tabli, samostalan rad studenata na izradi domaćih zadataka i projekata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0