Navigacija

IR3TEK - Teorija električnih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija električnih kola
Akronim IR3TEK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje temeljnih znanja teorije električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Stvaranje osnova za analizu modela elektrotehničkih sistema i naprava formulisanih posredstvom električnih kola. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata i dobijanje uvida u fizičke procese opisane električnim kolima i odgovarajućim matematičkim modelima. Rešavanje linearnih električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu. Prepoznavanje, formulisanje i modelovanje problema, i pronalaženje inženjerskih rešenja temeljenih na teoriji električnih kola, u različitim oblastima elektrotehnike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Električni element, kolo i mreža. Graf kola. Osnovni elementi električnog kola. Diferencijalno-algebarske jednačine kola i jednačine stanja. Konvolucioni integral. Ustaljen odziv. Fazorska transformacija. Složenoperiodičan ustaljen odziv. Rezonancija i rezonantan odziv. Laplasova transformacija. Trofazna kola. Vodovi.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih električnih kola ručno ili pomoću softverskih alata.
Literatura
  1. B. Reljin, Teorija električnih kola I, Akademska misao, 2003.
  2. B. Reljin, Teorija električnih kola II, Akademska misao, 2002.
  3. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 50
Seminari 0