Navigacija

IR3RM - Računarske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Računarske mreže
Akronim IR3RM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima savremenih računarskih mreža i komunikacionih protokola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet nudi široku predstavu računarskih mreža uopšte, bazirano na komunikacionim protokolima na različitim nivoima (od nižeg ka višem). Savladavanjem znanja iz ovog predmeta, studenti dobijaju jasnu sliku funkcionisanja računarskih mreža od fizičkog do aplikativnog nivoa.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Referentni model; LAN tehnologije - Ethernet ; svičevi, STP, RSTP, VLAN; WAN - HDLC, PPP, Frame Relay; Mrežni sloj - adresiranje, principi rutiranja, ARP, ICMP; Protokoli rutiranja - Distant Vector, RIP; Link State, OSPF, redistribucija; Transportni sloj - TCP, UDP; pomoćni protokoli - RARP, BOOTP, DHCP, NAT; Aplikativni sloj - DNS; IPv6 - auto-konfiguracija, tranzicija sa IPv4 na IPv6.
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama. Izrada zadatka na laboratorijskoj vežbi koristeći simulator.
Literatura
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Daglas E. Komer, Povezivanje mreža TCP/IP - principi, protokoli i arhitekture: CET 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijska vežba.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 60
Seminari 0