Navigacija

IR3PRM - Praktikum iz računarskih alata u matematici

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računarskih alata u matematici
Akronim IR3PRM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa savremenim računarskim alatima u matematici Matlab, SAGE i GeoGebra, što će biti od koristi u razmatranju nekih tema u studijama elektrotehnike i računarstva. Modelovanje izabranih problema iz tehnike pomoću alata GeoGebra. Kratak prikaz sistema za obradu i prelom teksta Tex koji omogućava jednostavnije kucanje složenih matematičkih formula.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Predavanja i zadaci će obučiti studenate za praktične veštine pisanje računarskih programa korisnih za analizu raznih problema u matematici. Kroz završni projekat, studenti će razviti svoja znanja za rešavanje matematičkih problema pomoću kompjutera.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u Matlab. Simbolički i numerički račun u Matlab i SAGE. Izabrane teme Matematike 1 i 2 u alatima Matlab i SAGE (polinomske i nepolinomske jednačine i sistemi, diferencijalni i integralni račun, diferencijalne jednačine, matrice, analitička geometrija). GeoGebra, dinamičko razmatranje geometrije, algebre, analize i internet. Uvod u Tex.
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student uči kako da primeni veštine koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
  Literatura
  1. M. Cvetković, R. Jančić, D. Mitraković: Matematički programski alati, Grifon, Beograd 1996.
  2. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7.5 sa primerima,, Mikro knjiga, Beograd 2008. (prevod M.Šućur, A.Kartalovski)
  3. C. Wilkins: Synopsis for Exploring Mathematics with MuPAD, First year undergraduate course using Matlab at the University of Oxford, 2012. http://www.maths.ox.ac.uk/courses/course/19643/synopsis
  4. SAGE: Open Source Mathematics Software, http://www.sagemath.org/
  5. M. & J. Hohenwarter: GeoGebra 4.0 Edition, International GeoGebra Institute http://www.geogebra.org/ 2012. (prevod izdanja ver. 3.2. Đ. & D. Herceg http://www.geogebra.org/help/docusr.pdf 2009.)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, Matlab, SAGE i GeoGebra, individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 60
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0