Navigacija

DS2OSD - Organizacija sistema diskova

Specifikacija predmeta
Naziv Organizacija sistema diskova
Akronim DS2OSD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Arhitektura računara, Operativni sistemi, Računarske mreže
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa: fundamentalnim osobinama savremenih diskova i disk kontrolera, složenijim sistemima za skladišetenje podataka (storage systems, NAS, SAN), RAID sistemima, savremenim sistemima datoteka i tehnikama za ubrzavanje diskova i sistema datoteka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Predmet predstavlja osnovu za duboko razumevanje raznih oblasti u disk U/I sistemima. Studenti će biti osposobljeni za administraciju i optimizaciju sistema diskova pod većinom modernih operativnih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1. Uvodno predavanje 2. Karakteristike savremenih diskova 3. Disk kontroleri i pregled savremenih disk interfejsa 4. ATA disk interfejs 5. SCSI disk interfejs 6. Sistemi ѕa skladištenje podataka 7 Osnovni RAID nivoi 8. Izvedeni RAID Sistemi 9 Sistemi datoteka 10 MS Windows sistemi datoteka 11 Linux sistemi datoteka. 12.Tehnike za ubrzavanje diskova i sistema datoteka
   Sadržaj praktične nastave Praktična nastava prati program predavanja i odvija se u računarskoj laboratoriji gde se studenti praktično obučavaju sa administracijom, merenjem performansi i optimizacijom sistema diskova. Sadržaj predmeta usaglašen sa programima CS-OS, CE-OS, IT-PT, IT -SA, IT-SIA
   Literatura
   1. M. Bach, The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
   2. A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley & Sons, Inc, 2007.
   3. B. Đorđević, D. Pleskonjić, N. Maček, Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci, Mikro knjiga, Beograd, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, praktična nastava, konsultacije, kolokvijum, seminarski radov i pismeni ispit.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 60
   Seminari 0