Navigacija

DS2OIN - Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara

Specifikacija predmeta
Naziv Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara
Akronim DS2OIN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa najsavremenijim metodama za optimizaciju elektronskih i optičkih osobina kvantnih poluprovodničkih nanostruktura, i njihovom primenom kod dizajniranja konkretnih naprava (kvantni kaskadni laseri, fotodetektori, spinski filtri i sl.).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Od studenata se očekuje da kroz izradu projekta implementiraju neke od metoda za optimizaciju kvantnih nanostruktura (supersimetrična kvantnomehanička teorija, genetski algoritam, teorija optimalne kontrole i dr.) u zavisnosti od prirode posmatranog problema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Supersimetrična transformacija. Metode za globalnu optimizaciju (varijacioni račun, algoritam za simulirano odgrevanje, genetski algoritam) i primene kod kvantnih kaskadnih i optički pumpanih lasera, fotodetektora, za generaciju viših harmonika, za dizajniranje talasovoda i spinskih filtera. Teorija inverznog spektra. Metoda transformacije koordinata. Digitalizacija nanostrukturnog profila.
   Sadržaj praktične nastave izrada projekata i oformljenje istraživačkih radova
   Literatura
   1. F. Cooper, A. Khare, U. Sukhatme: Supersymmetry in Quantum Mechanics, World Scientific Publishing, 2001
   2. S. Flugge “Practical Quantum Mechanics” Springer, 1999
   3. J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
   4. P. Harrison,"Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
   5. A. Yariv, Quantum electronics, Wiley, New York, 1989
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, izrada projekata, seminari
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0